Blog หลักสูตรเพื่อการพัฒนาองค์กร ไทย-ญี่ปุ่นแบบยั่งยืน

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2019

หลักสูตรอบรม
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาองค์กร ไทย-ญี่ปุ่นแบบยั่งยืนのメイン画像

mirai campus ร่วมกับ Nikkei business school (NBS) Asia ให้บริการจัดหลักสูตร in-house ภายใต้ 3 Concept คือ เข้าใจ (Understand), เข้าถึง (Connect), พัฒนา (Develop) เพื่อทำให้บรรยากาศในการทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นราบรื่นขึ้น ลดปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร และสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยสามารถพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเริ่มต้นที่ 85,000 บาท +ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (20 ท่าน | 6 ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เนื้อหาหลักสูตร
1-1 ตอบคำถามคาใจของคนญี่ปุ่น “ทำไมคนไทย…” ด้วยการทำความรู้จักค่านิยมในการทำงานของคนไทย
1-2 ทำความรู้จักคนญี่ปุ่นจากมุมมองของค่านิยมที่คนญี่ปุ่นยึดมั่นและทัศนคติที่มีต่อการทำงาน
2-1 ร่วมสร้างปรัชญาทางธุรกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร
2-2 ร่วมสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ขององค์กร
3-1 เจาะจุดแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณ
3-2 เจาะจุดแข็ง เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวคุณ

STEP 1 Understand-เข้าใจ|คนญี่ปุ่นและคนไทย เข้าใจกันมากขึ้น

1-1 ตอบคำถามคาใจของคนญี่ปุ่น “ทำไมคนไทย…” ด้วยการทำความรู้จักค่านิยมในการทำงานของคนไทย

แม้ว่าคนไทยและคนญี่ปุ่นจะมีความเหมือนกันในหลายเรื่อง แต่เมื่อร่วมงานกันกลับรู้สึกถึงความต่างจากความไม่เข้าใจกันอย่างมาก ทั้งทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการทำงานและวิธีในการทำงานร่วมกัน ในหลักสูตรนี้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจะได้เรียนรู้เนื้อหาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน ไปจนถึงค่านิยมของคนไทยที่มีต่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน ก่อนเข้าอบรมจะมีแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมทำ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆที่กำลังพบเจออยู่ รวมถึงเขียนคำถามเพื่อให้วิทยากรช่วยไขข้อข้องใจได้

*หลักสูตรสำหรับคนญี่ปุ่น | พร้อมแบบสำรวจความคิดเห็นของคนไทยและคนญี่ปุ่นก่อนการฝึกอบรม เพื่อนำข้อมูลมาแบ่งปันและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน

1-2 ทำความรู้จักคนญี่ปุ่นจากมุมมองของค่านิยมที่คนญี่ปุ่นยึดมั่นและทัศนคติที่มีต่อการทำงาน

“ทำไมคนญี่ปุ่นถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบกระบวนการทำงานมากกว่าการลงมือทำจริง”“เพราะอะไรคนญี่ปุ่นถึงชอบลงรายละเอียดเยอะ” สิ่งเหล่านี่คงเป็นข้อสงสัยของคนไทยหลายๆ คนที่เคยร่วมงานกับคนญี่ปุ่น มีความเห็นตรงกัน ในหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในความแตกต่างผ่านการย้อนกลับไปดูพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมตั้งแต่ในอดีต เรียนรู้ความแตกต่างของทั้ง 2 ชาติ ที่ดูเหมือนจะเข้าใจกันแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจกัน เพื่อหาวิธีการในการที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและสร้างประสิทธิผลอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วมกัน พร้อมเปิดเวทีให้ ท่านได้ซักถามวิทยากรเพื่อคลายข้อสงสัยเรื่องการทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น

*หลักสูตรสำหรับคนไทย | พร้อมแบบสำรวจความคิดเห็นของคนไทยและคนญี่ปุ่นก่อนการฝึกอบรม เพื่อนำข้อมูลมาแบ่งปันและสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน

Customer’s voice
หลังจากได้เข้าร่วม Workshop และได้มีโอกาสพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานคนไทย รู้สึกว่าการสื่อสารของเราเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น ตอนนี้เราสามารถพูดคุยกันได้ดีและสามารถพัฒนาให้เติบโตไปพร้อมกัน ส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่สามารถแก้ไขทุกปัญหาที่มีอยู่ก่อนเข้าร่วมอบรมได้แต่การอบรมนี้ทำให้เห็นถึงสิ่งที่เราต่างต้องการเหมือนกันของคนไทยและคนญี่ปุ่น นั่นคือการพัฒนาองค์กรไปยังจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้

STEP 2 Connect-เข้าถึง|คนญี่ปุ่นและคนไทย ก้าวไปพร้อมกัน

2-1 ร่วมสร้างปรัชญาทางธุรกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร

เวิร์คช็อปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กรด้วยเครื่องมือ LEGO® SERIOUS PLAY® เวิร์คช็อปนี้จะช่วยให้คนไทยและคนญี่ปุ่นในที่ทำงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญในเชิงลึกและสร้างสรรค์ขึ้น หาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสอดคล้องกับปรัชญาทางธุรกิจ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร

2-2 ร่วมสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ขององค์กร

เวิร์คช็อปเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และค้นพบแนวทางในการดำรงธุรกิจใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือ LEGO® SERIOUS PLAY® ที่รวมทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทย เวิร์คช็อปนี้จะช่วยกระตุ้นความคิดรูปแบบใหม่ๆ และความคิดที่หลากหลายออกมาจากทีมงานทุกคน เพื่อนำไปต่อยอดในรูปแบบสินค้า บริการ ไปจนถึง กระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

*เวิร์คช็อปสำหรับคนไทยและคนญี่ปุ่น โดยใช้เครื่องมือ LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP®) หลายครั้ง เพียงแค่การพูดคุยกันอาจจะสื่อสารกันไม่ได้ ทั้งหมด เครื่องมือ LSP® สามารถช่วยเค้นทุกข้อความสำคัญออกมาจากใจของทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม หลักสูตรนี้ดำเนินการอบรมโดยวิทยากร 2 ท่าน 2 ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ครอบคลุม ทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

STEP 3 Develop-พัฒนา|พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง

3-1 เจาะจุดแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณ

หลักสูตรเพื่อค้นหาและพัฒนาพรสวรรค์ของแต่ละคนให้กลายเป็นจุดแข็ง ด้วยเครื่องมือ CliftonStrengths® (Gallup StrengthsFinder®) จากงานวิจัยกว่า 30 ปีในเรื่องการพัฒนาศักภาพของมนุษย์ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ได้เรียนรู้ความสามารถที่แตกต่างของแต่ละคนและเสริมสร้างจุดแข็งของทุกคนจากความถนัดที่แตกต่างกัน

3-2 เจาะจุดแข็ง เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวคุณ

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำนั้นมีสูตรสำเร็จเพียงแบบเดียวหรือไม่ ความเชื่อเดิมที่ผิดๆ คือความคาดหวังว่าสุดยอดผู้นำทุกคนนั้นต้องเป็นเหมือนกันหมด แต่แท้จริงแล้วสิ่งเดียวที่สุดยอดผู้นำทุกคนล้วนมีเหมือนกันคือพวกเขาเข้าใจจุดแข็งของตัวเองอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำจุดแข็งนั้นมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า Strengths Based Leadership ซึ่งสุดยอดผู้นำนั้น เกิดจากการมุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาจุดแข็ง การปลดปล่อยศักยภาพของสมาชิกทุกคนในทีม และการเข้าใจเพื่อตอบสนอง 4 ความต้องการที่ผู้ตามให้ความสำคัญ

*หลักสูตรสำหรับคนไทย โดยใช้เครื่องมือ CliftonStrengths® (Gallup StrengthsFinder®) เป็นแบบประเมิน online ที่ช่วยวิเคราะห์ปฏิกิริยาตามธรรมชาติแล้วแสดงผลเป็นรายงานพรสวรรค์ที่เข้มข้นที่สุดจาก 34 ประการ ซึ่งก่อนการอบรมผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้ทำ Online Assessment เพื่อค้นหาพรสวรรค์ 5 อันดันแรกของแต่ละคนโดยค่าใช้จ่ายของแบบสอบถามถูกรวมอยู่ในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม เริ่มต้นที่ 85,000 บาท (ท่านละ 4,250 บาท)
– ราคานี้ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม (คนไทยและคนญี่ปุ่น) ไม่เกิน 20 ท่าน (ไม่รวม VAT7%)
– ผู้เข้าอบรมตั้งแต่ท่านที่ 21 ชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 4,000 บาท

สอบถามรายละเอียดการจัดหลักสูตร in-house

mirai campusの画像
ผู้เขียน mirai campus

ทีมงาน mirai campus

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Blog

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล