Terms & Conditions เงื่อนไขการใช้บริการ | Terms & Conditions

ข้อ 1 (การใช้ข้อตกลงการให้บริการ)

บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้กำหนดข้อตกลงการให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) เพื่อใช้กับบริการภายใต้ชื่อ “mirai campus” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) และพนักงานหรือบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิติบุคคลใด ๆ ที่เข้ารับบริการจากบริษัทฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้เข้าร่วม”)

ข้อ 2 (สำนักงานใหญ่, กฎหมายที่ใช้บังคับ, เขตอำนาจศาล)

สำนักงานใหญ่ของบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 141 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ ทองหล่อ ชั้น 10 ซอยทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ข้อตกลงฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลไทย

ข้อ 3 (สาระสำคัญ และวัตถุประสงค์ของบริการ)

บริการนี้ถูกสร้างสรรค์และพัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโดยการจัดทำซึ่งบริการต่าง ๆ ตามที่ระบุด้านล่าง กรรมสิทธิ์และสิทธิอันเกี่ยวข้องด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ (ซึ่งให้หมายความรวมถึงวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์อื่นๆ) และสินค้าประเภทให้ความรู้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหาสาระ”) ซึ่งจัดเตรียมขึ้นเพื่อใช้กับบริการเป็นของผู้สอนในแต่ละหลักสูตรการฝึกอบรมและบริษัทฯ ห้ามมิให้ทำการนำเนื้อหาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้ง
(1)การดำเนินการจัดฝึกอบรม, สัมมนา, การเรียนการสอน และอื่นๆ
(2)การจัดหาข้อมูลโดยนำเสนอผ่านรายงาน, อีเมลล์, นิตยสาร และอื่นๆ
(3)การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ข้อ 4 (วิธีการเข้ารับบริการ | การสมัคร / การยกเลิก / การเปลี่ยนแปลง)

 1. การสมัครเข้ารับบริการนี้ ให้ปฏิบัติตามวิธีการซึ่งบริษัทฯ กำหนดไว้ อัตราค่าบริการในแต่ละหลักสูตรที่ให้บริการอาจมีความแตกต่างกัน
 2. วิธีการชำระค่าบริการ ให้ชำระโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารตามบัญชีเงินฝากที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งตัวแทนของบริษัทจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบทางอีเมล ในเวลาที่ได้ทำการสมัคร
 3. การสมัครเข้ารับบริการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้เข้าร่วมดำเนินการชำระค่าบริการให้แก่บริษัทฯ แล้ว
 4. บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการยกเลิกการสมัครซึ่งผู้เข้าร่วมต้องชำระในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประสงค์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมบริการภายหลังจากที่ได้ทำการชำระค่าบริการแก่บริษัทฯ แล้ว โดยมีอัตราดังต่อไปนี้
  ・กรณีผู้เข้าร่วมไม่มาเข้ารับบริการโดยไม่ทำการแจ้งล่วงหน้า : ต้องชำระค่าบริการ จำนวน 100%
  ・กรณีผู้เข้าร่วมทำการแจ้งต่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 6 วัน (รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ก่อนวันที่มีกำหนดการให้บริการหลักสูตรที่ทำการสมัคร : ต้องชำระค่าบริการ จำนวน 100%
  ・กรณีผู้เข้าร่วมทำการแจ้งภายหลังชำระค่าบริการแล้ว แต่มากกว่า 6 วัน (รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ก่อนวันที่มีกำหนดการให้บริการหลักสูตรที่ทำการสมัคร : ต้องชำระค่าบริการ จำนวน 50% ของค่าบริการทั้งหมด
 5. ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯ จะชำระค่าบริการคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมโดยการโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารที่ผู้เข้าร่วมได้แจ้งไว้ ภายในระยะเวลา 30 วัน (รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 6. หากผู้เข้าร่วมประสงค์จะทำการขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่สมัครเข้าร่วม จะต้องทำการแจ้งมายังตัวแทนของบริษัทในเวลาใดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน (รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับถึงวันที่มีกำหนดการให้บริการหลักสูตรที่ทำการสมัคร ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ทุกกรณี

ข้อ 5 (การรักษาความลับ)

ผู้เข้าร่วมจะต้องเก็บรักษาความลับในเนื้อหาสาระและข้อมูลการบริการซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดโดยชัดแจ้งให้เป็นข้อมูลความลับของบริษัทฯ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก หากบริษัทฯ แสดงความประสงค์เรียกคืนหรือให้ทำลายข้อมูลนั้น ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่ชักช้า

ข้อ 6 (การเปิดเผยข้อมูล)

บริษัทฯ สามารถเปิดเผยชื่อบริษัทของผู้เข้าร่วมซึ่งสมัครเข้ารับบริการได้ เว้นแต่มีการตกลงกับผู้เข้าร่วมไว้เป็นประการอื่นใด

ข้อ 7 (การสละสิทธิ์ และการปฏิเสธความรับรอง)

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับรองในความถูกต้อง รวมถึงความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ความสดใหม่ และความทันสมัยของเนื้อหาสาระที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ
 2. บริษัทฯ ไม่รับประกันแต่อย่างใดว่าอุปกรณ์รับข้อมูลต่าง ๆ จะสามารถรองรับบริการได้อย่างสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมรับทราบและยอมรับในข้อจำกัดของการให้บริการ ซึ่งมีสาเหตุจากความขัดข้องของระบบปฏิบัติการ เช่น กรณีที่เว็บเพจให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการอยู่ในระหว่างการปรับปรุงพัฒนา
 3. บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดในความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เข้าร่วมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการ เช่นเดียวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้เข้าร่วมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการระงับ, การไม่สามารถดำเนินการได้ หรือการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ
 4. ในกรณีเกิดความเสียหายขึ้นจากการบริการ บริษัทฯ จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งจะไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระจากผู้เข้าร่วม (ค่าบริการ) ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทฯ จะไม่ครอบคลุมถึงค่าเสียหายตามความเป็นจริง, ค่าเสียหายโดยทางอ้อม, ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง, ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือการสูญเสียกำไรทางการค้าแต่ประการใด
 5. ในกรณีใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการทำธุรกรรมหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมเอง หรือระหว่างผู้เข้าร่วมกับบุคคลภายนอกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการ

ข้อ 8 (การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการระงับ)

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม, ตัดออก, แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระหรือบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยจะทำการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า
 2. ในกรณีที่มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงอุปกรณ์, ซอฟท์แวร์หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการให้บริการไม่ว่าอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลาตรวจเช็คตามปกติหรือกรณีฉุกเฉิน หากการซ่อมแซมหรือปรับปรุงอุปกรณ์นั้นเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของระบบซึ่งมีสาเหตุมาจากการเข้าถึงเกินจำนวนที่สามารถรองรับได้ หรือจากสาเหตุอื่นใดที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ การบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดอาจหยุดชะงักชั่วคราวโดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรับทราบก่อน

ข้อ 9 (เหตุสุดวิสัย)

บริษัทฯ จะไม่รับผิดในกรณีที่ความบกพร่องหรือความล่าช้าในการดำเนินการตามข้อตกลงนี้เกิดจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงกรณีการเกิดภัยธรรมชาติ, ไฟฟ้าดับ, เพลิงไหม้, การประท้วงนัดหยุดงาน, เหตุการณ์ไม่สงบ, โรคติดต่อ, ความบกพร่องของบริษัทผู้รับจ้าง, ปัญหาอันเกิดจากตัวแทนผู้จัดการการเดินทางหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎ, ข้อบังคับ, ประกาศ, วิธีการปฏิบัติราชการหรืออื่น ๆ โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 10 (การเลิกสัญญา)

ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้ารับบริการของผู้เข้าร่วมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้

 1. เมื่อผู้เข้าร่วมละเมิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในข้อตกลงฉบับนี้
 2. เมื่อผู้เข้าร่วมแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการสมัคร
 3. เมื่อผู้เข้าร่วมไม่มีตัวตนอยู่จริง
 4. เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถทำการติดต่อไปยังผู้เข้าร่วมได้ด้วยวิธีการตามปกติ อาทิ การส่งอีเมลหรือการโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลที่ได้รับแจ้งจากผู้เข้าร่วม
 5. เมื่อมีเหตุปรากฎว่า ผู้เข้าร่วมอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ, ผู้เข้าร่วมคนอื่นหรือบุคคลภายนอก
 6. เมื่อผู้เข้าร่วมก่อเหตุอันเป็นการรบกวนการบริการ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด
 7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ได้ทำการชำระค่าบริการ หรือเมื่อพบว่าผู้เข้าร่วมเป็นบุคคลล้มละลาย, อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ, มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการภายในองค์กร หรือเลิกกิจการ
 8. เมื่อปรากฏว่าผู้เข้าร่วมมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดี
 9. เมื่อผู้เข้าร่วมกระทำผิดกฎหมาย
 10. เมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าเป็นการขัดต่อสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ

ข้อ 11 (เงื่อนไขข้อตกลง)

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ หรือบริการในเวลาใด ๆ ก็ตาม
 2. กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบริการ บริษัทฯ จะทำการแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นไปยังผู้เข้าร่วมโดยวิธีที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ลงวันที่ 1 เมษายน 2561

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล