About Us

mirai campus ให้บริการออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรม-สัมมนาสำหรับบุคลากรขององค์ญี่ปุ่นในประเทศไทย ภารกิจของเราคือ “สร้างบุคลากรแห่งอนาคตของไทยและญี่ปุ่น” โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่คนไทยและคนญี่ปุ่น ไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยหรือญี่ปุ่น ทำงานในองค์กรไทยหรือญี่ปุ่น ทั้งที่กำลังประสบปัญหาหรือผ่านพ้นปัญหาแล้ว หรือเป็นผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ รวมทั้งผู้มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ เราพร้อมจะเป็นพลังที่ช่วยเชื่อมแต่ละสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

mirai campus
สร้างสรรค์หลักสูตรที่มีประโยชน์
เพื่อวันพรุ่งนี้ และอนาคตที่ยาวไกล

คุณกันตธร วรรณวสุ | Kantatorn Wannawasu
Program Director คุณกันตธร วรรณวสุ Kantatorn Wannawasu

ประสบการณ์การเรียนและทำงานในประเทศญี่ปุ่น รวม 15 ปี หลังจากจบการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซตามะ เมื่อปี ค.ศ. 2004 ได้เข้าทำงานที่สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม หลังจากที่ได้กลับมา ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 2009 ได้ก่อตั้ง บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด ขึ้น เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เกี่ยวกับเรื่องการทำ business matching ระหว่างบริษัทไทยและบริษัทญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้แก่ ภาครฐัและเอกชนญี่ปุ่น ที่ต้องการมาลงทุนหรือทำธุรกิจในประเทศไทย ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การขยายช่องทางการตลาดในประเทศไทยในระดับนโยบายให้แก่ภาครัฐญี่ปุ่น และในระดับปฏิบัติให้แก่ ภาคเอกชนต่างๆ และเป็นวิทยากรเรื่องการลงทุนในประเทศไทยให้แก่หน่วยงานภาครัฐญี่ปุ่นจำนวนมาก

Future Competencies
Mindset

กระบวนการคิด

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและวิธีบริหารองค์กรในประเทศไทย ให้ผู้บริหารที่ต้องขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าต่อไป ในสภาพแวดล้อมและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีความแตกต่าง หลากหลาย

Intelligence

ความรู้เฉพาะทาง

การทำธุรกิจที่ไทยนั้นมีความรู้เฉพาะด้านที่มีสำคัญที่ควรเรียนรู้ นอกเหนือจากงานหลักคืองานด้านการบริหารบุคลากรและด้านบัญชี รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการจัดการปัญหาและเปิดเมินความเสี่ยงพร้อมแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหา

Relations

การบริหารความสัมพันธ์

เข้าใจความแตกต่าง, ค่านิยม ตลอดจนวิธีการสื่อสารกับ หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น โดยเรามีหลักสูตรทั้งสำหรับคนไทยและชาวญี่ปุ่น ซึ่งสิ่งที่ท่านจะได้รับนั้นจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Asian

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม

เรียนรู้ประวัติศาสตร์,การเมือง,ค่านิยมพื้นฐานของประชาชน ฯลฯ ของไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียน ท่านจะได้เข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรญี่ปุ่นในอาเซียน

Insights

มุมมองธุรกิจในเชิงลึก

ฟังข้อเท็จจริง ตัวอย่างเหตุการณ์จริง จากผู้บรรยายชาวไทยที่เป็นผู้บริหารองค์กรไทย เรียนรู้หลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และข้อแนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล