Blog หลักสูตรฝึกอบรมโดย NIKKEI หนังสือพิมพ์ด้านเศรษฐกิจอันดับ 1 ของญี่ปุ่น

วันจันทร์ที่ 01 ตุลาคม 2018

หลักสูตรอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมโดย NIKKEI หนังสือพิมพ์ด้านเศรษฐกิจอันดับ 1 ของญี่ปุ่นのメイン画像

about NIKKEI BUSINESS SCHOOL ASIA | หลักสูตรฝึกอบรมโดย NIKKEI หนังสือพิมพ์ด้านเศรษฐกิจอันดับ 1 ของญี่ปุ่น

NIKKEI BUSINESS SCHOOL ASIA ก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คนญี่ปุ่นที่ถูกส่งมาประจำที่ประเทศไทย ได้มีโอกาสเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในประเทศไทย รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างบุคลากรคนไทย ให้มีความเข้าใจแนวทางการคิดและวิธีการบริหารจัดการขององค์กรญี่ปุ่น นำไปสู่การส่งถ่ายผู้บริหารและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์กรจากคนญี่ปุ่นไปสู่คนไทย (Localization) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

01 เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทย


ให้คนญี่ปุ่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมของไทย รวมถึงทำความเข้าใจค่านิยมในการทำงานของคนไทย

02 เรียนรู้ทักษะในการบริหารจัดการองค์กร


ให้คนญี่ปุ่นและคนไทยได้เรียนรู้องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการทำงานร่วมกัน

03 เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญคนไทย


ให้คนญี่ปุ่นและคนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้บริหารที่เป็นคนไทยและประสบการณ์ในการบริหารจัดการโดยตรง

04 พัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่คนไทยในองค์กร


ให้คนญี่ปุ่นพัฒนาคนไทยที่มีความสามารถ ให้มีความเข้าใจแนวทางการคิดและวิธีการบริหารจัดการขององค์กรญี่ปุ่น เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อที่จะเลื่อนขึ้นเป็นผู้บริหารในองค์กรญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต

courses NIKKEI BUSINESS SCHOOL ASIA 2018
I-1809-T การบริหารพอร์ททีมขายไม่ได้ยากอย่างที่คิด (หลักสูตรสำหรับคนไทย)
I-1810-T จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจสำหรับทีมขาย (หลักสูตรสำหรับคนไทย)
M-1807-T หลักการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานสูงสุดสําหรับหัวหน้างาน
M-1808-T หลักผู้นำ 10 ประการ นำอย่างไรให้ได้ใจคนโรงงาน
A-1805-JT เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุตสาหกรรมไทย’ 1 – Automation และ IoT
A-1806-JT เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุตสาหกรรมไทย’ 2 – วิศวกรและบุคลากรทักษะสูง
A-1807-JT เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุตสาหกรรมไทย’ 3 – อิทธิพลจากการลงทุนของจีนในไทย
M-1804-J เรียนรู้ค่านิยมในการทำงานของคนไทย
M-1805-JT ข้อพึงปฏิบัติตนกับองค์กรในฐานะผู้บริหารอย่างเหมาะสม
M-1806-J วิธีสร้างพนักงานคนไทยที่รู้ใจ

タイ人営業部シリーズ|หลักสูตรสำหรับคนไทย (แผนกขาย)

(สำหรับคนไทย)
หลักสูตรสำหรับคนไทยที่ทำงานอยู่ในองค์กรญี่ปุ่น ที่อยากจะออกไปนำเสนอขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทไทยต่างๆ แต่เจอกับปัญหาเรื่องวิธีการทำงานและลักษณะขององค์กรที่ไม่เหมือนกับองค์กรญี่ปุ่น

| I-1809-T การบริหารพอร์ททีมขายไม่ได้ยากอย่างที่คิด
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 / เวลา 09.00-13.00 น.
ภาษาที่ใช้ : ไทย
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/i-1809-t/
ภาษาไทย download รายละเอียดหลักสูตร

| I-1810-T จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจสำหรับทีมขาย
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 / เวลา 14.00-18.00 น.
ภาษาที่ใช้ : ไทย
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/i-1810-t/
ภาษาไทย download รายละเอียดหลักสูตร

| SET-1804 สมัครทั้ง 2 หลักสูตรในราคาพิเศษ – หลักสูตรสำหรับทีมขายคนไทย
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/set-1804/
ภาษาไทย download ใบสมัครลงทะเบียน

タイ人製造部シリーズ|หลักสูตรสำหรับคนไทย (แผนกการผลิต)

(สำหรับคนไทย)
หลักสูตรสำหรับคนไทยที่ทำงานอยู่ในองค์กรญี่ปุ่น ที่ต้องการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความจำเป็นต้องประสานงานทั้งกับหัวหน้าคนญี่ปุ่นและลูกน้องคนไทย

| M-1807-T หลักการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานสูงสุดสําหรับหัวหน้างาน
วันที่ : วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 / เวลา 09.00-16.00 น.
ภาษาที่ใช้ : ไทย
รายละเอียด : ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/m-1807-t/
ภาษาไทย download รายละเอียดหลักสูตร

| M-1808-T หลักผู้นำ 10 ประการ นำอย่างไรให้ได้ใจคนโรงงาน
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 / เวลา 09.00-16.00 น.
ภาษาที่ใช้ : ไทย
รายละเอียด : ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/m-1808-t/
ภาษาไทย download รายละเอียดหลักสูตร

| SET-1805 สมัครทั้ง 2 หลักสูตรในราคาพิเศษ – หลักสูตรสำหรับทีมผลิตคนไทย
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/set-1805/
ภาษาไทย download ใบสมัครลงทะเบียน

タイ・産業の未来|เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุตสาหกรรมของประเทศไทย’

(สำหรับคนญี่ปุ่นและผู้บริหารคนไทยที่สนใจ)
ร่วมเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการอุตสาหกรรมต่างๆ เจาะลึกเนื้อหาที่คนญี่ปุ่นมักจะเข้าไม่ถึง เพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวเพื่อให้ทันเหตุการณ์ในวงการอุตสาหกรรมการผลิต

| A-1805-JT เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุตสาหกรรมไทย’ 1 – Automation และ IoT
วันที่ : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 / เวลา 14.00-18.00 น.
ภาษาที่ใช้ : ไทย/ญี่ปุ่น (แปลสลับ)
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/a-1805-jt/
ภาษาไทย download ใบสมัครลงทะเบียน

| A-1806-JT เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุตสาหกรรมไทย’ 2 – วิศวกรและบุคลากรทักษะสูง
วันที่ : วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 / เวลา 09.00-13.00 น.
ภาษาที่ใช้ : ไทย/ญี่ปุ่น (แปลสลับ)
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/a-1806-jt/
ภาษาไทย download ใบสมัครลงทะเบียน

| A-1807-JT เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุตสาหกรรมไทย’ 3 – อิทธิพลจากการลงทุนของจีนในไทย
วันที่ : วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 / เวลา 14.00-18.00 น.
ภาษาที่ใช้ : ไทย/ญี่ปุ่น (แปลสลับ)
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/a-1807-jt/
ภาษาไทย download ใบสมัครลงทะเบียน

| SET-1802 สมัครทั้ง 3 หลักสูตรในราคาพิเศษ – เสวนา ‘เจาะลึกอนาคตอุตสาหกรรมไทย’
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/set-1802/
ภาษาไทย download ใบสมัครลงทะเบียน

日本人駐在員向けシリーズ|หลักสูตรสำหรับคนญี่ปุ่นที่ประจำการในประเทศไทย

(สำหรับคนญี่ปุ่น)
หลักสูตรสำหรับผู้บริหารคนญี่ปุ่นที่ต้องทำงานร่วมกับคนไทย ออกแบบเนื้อหาจากผลการสำรวจเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น โดยเน้นเนื้อหาส่วนที่คนญี่ปุ่นมักขาดความเข้าใจและไม่ทราบวิธีที่จะสื่อสารเพื่อการทำงานที่ดีกับคนไทย

| M-1804-J เรียนรู้ค่านิยมในการทำงานของคนไทย
วันที่ : วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 / เวลา 14.00-18.00 น.
ภาษาที่ใช้ : ญี่ปุ่น *เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/m-1804-j/
ภาษาไทย download ใบสมัครลงทะเบียน

| M-1805-JT ข้อพึงปฏิบัติตนกับองค์กรในฐานะผู้บริหารอย่างเหมาะสม
วันที่ : วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 / เวลา 09.00-13.00 น.
ภาษาที่ใช้ : ไทย/ญี่ปุ่น (แปลสลับ)
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/m-1805-jt/
ภาษาไทย download ใบสมัครลงทะเบียน

| M-1806-J วิธีสร้างพนักงานคนไทยที่รู้ใจ
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 / เวลา 14.00-18.00 น.
ภาษาที่ใช้ : ญี่ปุ่น *เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/m-1806-j/
ภาษาไทย download ใบสมัครลงทะเบียน

| SET-1803 สมัครทั้ง 3 หลักสูตรในราคาพิเศษ – หลักสูตรสำหรับคนญี่ปุ่นที่ประจำการในประเทศไทย
รายละเอียด :
ภาษาญี่ปุ่น https://miraicampus.com/course/set-1803/
ภาษาไทย download ใบสมัครลงทะเบียน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครหลายหลักสูตร

สำหรับหลักสูตรของ mirai campus ในตอนนี้มีทั้งหมด 10 หลักสูตร โดยมีสิทธิพิเศษดังต่อไปนี้
– กรณีสมัครเกิน 20,000 THB จะได้รับส่วนลด 10%
– กรณีสมัครเกิน 40,000 THB จะได้รับส่วนลด 15%

*กรณีต้องการยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตร
ไม่ติดต่อยกเลิกล่วงหน้าแล้วไม่มาเข้าร่วมหลักสูตร: ไม่คืนค่าเข้าร่วมหลักสูตร 100%
ติดต่อยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันจริงน้อยกว่า 7 วัน (รวมเสาร์-อาทิตย์): ไม่คืนค่าเข้าร่วมหลักสูตร 100%
ติดต่อยกเลิกล่วงหน้าก่อนวันจริงมากกว่า 7 วัน (รวมเสาร์-อาทิตย์): คืนค่าเข้าร่วมหลักสูตร 50%
**กรณีต้องการเปลี่ยนหลักสูตรที่จะเข้าร่วมต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันจริงมากกว่า 7 วัน (รวมเสาร์-อาทิตย์) จึงจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนหลักสูตรได้

mirai campusの画像
ผู้เขียน mirai campus

ทีมงาน mirai campus

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Blog

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล