Relations การบริหารความสัมพันธ์ | Relations

เข้าใจความแตกต่าง, ค่านิยม ตลอดจนวิธีการสื่อสารกับ หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น โดยเรามีหลักสูตรทั้งสำหรับคนไทยและชาวญี่ปุ่น ซึ่งสิ่งที่ท่านจะได้รับนั้นจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล