Asian ความแตกต่างทางวัฒนธรรม | Asian

เรียนรู้ประวัติศาสตร์,การเมือง,ค่านิยมพื้นฐานของประชาชน ฯลฯ ของไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียน ท่านจะได้เข้าถึงข้อมูลซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรญี่ปุ่นในอาเซียน

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล