วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019

จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจสำหรับทีมขาย

 • Course Category
 • เซลส์เทคนิค

Description แนะนำหลักสูตร | Course description

จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจสำหรับทีมขาย

หัวใจสำคัญหนึ่งที่ช่วยทำให้การขายที่ประสบความสำเร็จ คือ เทคนิคในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า เพื่อมัดใจลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งหากเรามีชุดความคิดในการโน้มน้าวใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่การเรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการโน้มน้าวใจ เข้าใจวิธีการรับรู้ของมนุษย์ และเข้าใจหลักการสื่อสารเพื่อการจูงใจแล้ว จะช่วยทำให้เราสามารถฝึกฝนตนให้เป็นนักขายฝีมือเยี่ยมได้ด้วยหลักจิตวิทยาและวาทศิลป์ที่ดี เรียนรู้หลักการและทักษะการพูดที่สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที

Sales

หัวข้อ/เนื้อหา | Point

1. เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อการโน้มน้าวใจ
การโน้มน้าวใจเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องศึกษาให้ครบทุกด้านจึงจะสามารถปฏิบัติออกมากได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในหลักสูตรนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการโน้มน้าวใจมีอะไรบ้าง เพื่อจะได้พัฒนาและฝึกฝนได้ถูกจุด

2. เข้าใจวิธีการรับรู้ของมนุษย์
มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ซํ้าใครนั้น หมายรวมไปถึงวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์อีกด้วย เช่น หลายคน
รับรู้ผ่านการอ่าน การฟัง การเขียน การพูด และอีกหลากหลายวิธี มาค้นหาและทําความเข้าใจรูปแบบการรับรู้ของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อการโน้มน้าวใจที่ตรงใจตรงจริตกับลูกค้า

3. เข้าใจหลักการสื่อสารเพื่อการจูงใจ
หลาย ๆ ครั้ง การสื่อสารที่ผิดวิธีส่งผลให้ทําให้ลูกค้าเข้าใจความหมายไม่ครบถ้วน หรือบางครั้งอาจจะเข้าใจความหมายผิดไป จึงจําเป็นต้องเข้าใจหลักการและวิธีการสื่อสารที่ถูกต้อง โดยเฉพาะหลักการสื่อสารเพื่อการจูงใจที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั่งในชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว

ผู้เข้าร่วม | Target

เหมาะสำหรับพนักงานคนไทยที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

รูปแบบการสอน | Format

บรรยาย (จำกัดจำนวน 30 ท่าน)

กำหนดการ | Program Schedule

13:30 ลงทะเบียน
14:00 เริ่มการอบรม
17:30 Q&A
18:00 จบการอบรม

Participant Reviews ความเห็นจากผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตร

 • เนื้อหาดี เพราะวิทยากรมีความรู้มากの画像

  เนื้อหาดี เพราะวิทยากรมีความรู้มาก

  ได้เรียนรู้เทคนิควิธีต่างๆที่ปิดการขายได้ง่ายๆ เช่น การพูดเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้าที่มีหลักจิตวิทยาเข้ามาร่วมด้วย ทำให้รู้ได้ว่าตอนนี้ลูกค้ากำลังคิดอะไร หรือกำลังรู้สึกอะไรในขณะที่เรากำลังเปิดการขายอยู่ วิธีนี้สามารถต่อยอดนำไปใช้ในการทำงานได้ค่ะ

  • Course Category
  • เซลส์เทคนิค
  • คุณปภาวี อมรนพรัตนกุล พนักงานบริษัทเอกชน
 • เป็นชั่วโมงที่ทำให้คิดได้の画像

  เป็นชั่วโมงที่ทำให้คิดได้

  ส่วนใหญ่พนักงานขายในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทยไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการขาย เพราะไม่ขยายฐานลูกค้านอกจากบริษัทญี่ปุ่นด้วยกันเอง คอร์สสัมมนานี้ทำให้ได้เรียนรู้เทคนิคการขายต่างๆที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ค่ะ

  • Course Category
  • เซลส์เทคนิค
  • คุณภัสส์ศา ธนพัตชยางกูร บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จํากัด

Speaker วิทยากร | Speaker

ผศ. ดร. ปรัชญา ปิยะมโนธรรมの写真

ผศ. ดร. ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

Department of Psychology, Philosophy Doctorate Program, Ramkhamhaeng University - President

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาการบริหาร การปรับเปลี่ยนเจตคติการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การบริหารความขัดแย้ง และยังเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการไกล่เกลี่ยให้กับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน เคยดํารงตําแหน่งกรรมการกลางสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาให้กับ Unilever Thai Holding Co.,Ltd. และ Siam City Cement Co.,Ltd.

จบการศึกษาปริญญาตรีจิตวิทยาการให้คําปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปริญญาโทใบแรก จิตวิทยาให้คําปรึกษา San Francisco State University ใบที่สอง จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Golden Gate University ซานฟรานซิสโก และปริญญาเอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การมหาวิทยาลัยรามคําแหง

Register สมัคร | Register

Course CODE I-1910-T
Course จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจสำหรับทีมขาย
Date วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2019
14:00-18:00
Price 5,000THB + VAT7% / 1ท่าน
Language ภาษาไทย
Place mirai campus
บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์ทองหล่อ ชั้น 10  เลขที่ 141  ซอยทองหล่อ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

Close

Related Courses หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | Related Courses

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล