Blog หลักการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานสูงสุด

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2019

หลักสูตรที่ผ่านมา
หลักการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานสูงสุดのメイン画像

หลักสูตร “Coaching หลักการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานสูงสุด” จัดขึ้นโดยของ mirai campus และ Nikkei Business School (NBS) โดยได้รับเกียรติจากคุณจุลชัย จุลเจือ ผู้เป็นถึงอาจารย์พิเศษคณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และยังเป็นวิทยากรประจำบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้คุณจุลชัย จุลเจือได้นำทักษะการโค้ชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงานมาบรรยายในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนาน และได้ความรู้อย่างเต็มที่แน่นอน

หน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้าคืออะไร

บทบาทที่สำคัญของหัวหน้างานคือดูแลความเรียบร้อยของงานของทีมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากดูแลเรื่องงานแล้ว การพัฒนาความสามารถของทีมก็เป็นหน้าที่หนึ่งของหัวหน้างาน การคิดหาวิธีพัฒนาทีมด้วยการหาหลักสูตรหรือแนวคิดต่าง ๆ มาให้ทีมได้เรียนรู้นั้น เป็นวิธีทางหนึ่ง แต่ถ้าหากคาดหวังกับความสำเร็จใหม่ๆที่แตกต่าง ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้ดีขึ้น หัวหน้างานจำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์และมีทักษะที่เรียกว่า การโค้ช (Coaching) มาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพของทีมงานและช่วยกันบรรลุเป้าหมาย

เริ่มรู้จักทีมของตัวเอง

ก่อนที่หัวหน้างานจะโค้ชทีมให้เป็นไปทางที่คาดหวัง หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้จักสมาชิกในทีมก่อน เบื้องต้นคือรู้จักความชอบ ความถนัด ของสมาชิกแต่ละคนในทีม และสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรรู้คือ ช่วงอายุของสมาชิก เนื่องจากการทำงานร่วมร่วมกันของคนจากหลายช่วงอายุนั้นมีความยาก ด้วยความที่คนแต่ละช่วงอายุจะมีชุดความคิด ความเชื่อ และลักษณะนิสัยที่ต่างกัน การที่หัวหน้างานเข้าใจความต่างของสมาชิกแต่ละคนจะช่วยลดปัญหาในจุดนี้ได้

ทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทีม

ทักษะสำคัญที่ใช้เพิ่มศักยภาพหรือสร้างแรงจูงใจในการทำงานของทีมงานเป็นทักษะที่จำเป็นต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ โดยเริ่มจากการโน้มน้าวจิตใจให้ทีมดึงความสามารถออกมา โดยใช้หลักการที่เรียกว่า ACE โดยย่อมาจาก A Appreciate คือ การกล่าวขอบคุณหรือชื่นชม C Coach แนะนำและสอนงาน สุดท้ายคือ E Encourage ให้กำลังใจหรือมอบพลังบวกให้กับสมาชิกในทีม เป็นจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อแนะนำสั่งสอนให้ลูกน้องรู้สึกว่าการทำงานของเขานั้นเป็นประโยชน์ต่อไป เพียงแต่การทำงานของเขานั้นมีจุดที่ผิดเล็กน้อยและต้องแก้ไข ปิดท้ายด้วยคำพูดให้กำลังใจของหัวหน้า ซึ่งทีมจะรู้สึกดีมากกว่าการที่หัวหน้าจะเอาแต่พูดถึงข้อผิดพลาดของงานนั้นเพียงอย่างเดียว

โดยบรรยากาศภายในงานนั้นมีทั้งความรู้ เสียงหัวเราะและการทำกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการโค้ช ทำให้การสัมมนาในครั้งนี้สนุกสนาน ได้เนื้อหาความรู้ วิธีการคิดและประสบการณ์จริงที่ทางวิทยากรนำมาเล่าให้ฟังบรรยาย

mirai campusの画像
ผู้เขียน mirai campus

ทีมงาน mirai campus

Related Blog บทความที่เกี่ยวข้อง | Related Blog

mirai Newsletter

จดหมายข่าว mirai campus ส่งมอบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถึงท่านทุกเดือน ทั้งบทความ หลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน กรุณากรอกข้อมูลของท่านในแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อยืนยันรับข้อมูล